Zapewniamy
 • profesjonalizm
 • solidność
 • terminowość
 • podejście
 • jakość
Ciekawostki
 • Obecnie w Polsce pracujemy z flagowymi firmami globalnymi z branży motoryzacyjnej, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego i wielu innych. Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 

OCENA MASZYN DO DYREKTYWY MASZYNOWEJ CE

Strona główna » OCENA ZGODNOŚCI MASZYN » OCENA MASZYN DO DYREKTYWY MASZYNOWEJ CE

wielkość tekstu: A | A | A

 

                                                                     

Zagadnienie bezpieczeństwa maszyn powinno w każdej firmie znajdować się na pierwszym miejscu ponieważ powiązane jest ono również z bezpośrednim bezpieczeństwem pracowników. Poprzez zapewnianie bezpieczeństwa maszyn oferujemy ocenę zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi pod kątem norm zharmonizowanych, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, weryfikujemy posiadaną przez klienta dokumentację, a następnie sporządzamy raport z szczegółowym opisem wszystkich nieprawidłowości w maszynie aby pracodawca mógł dostosować swoje maszyny.

Wymagania zasadnicze zostały zawarte w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2006/42/WE, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określone zostały:

- zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie,
- procedury oceny zgodności,
- rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności,
- sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa.

ZAKRES USŁUGI: Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności z

 • DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE, która została wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
 • DYREKTYWA EMC 2014/30/UE, z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
 • DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a wprowadzona  wchodzi w życie 20 kwietnia 2016r., po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Ocena jest wykonywana na podstawie norm zharmonizowanych:

1. Prace pod kątem oceny spełnienia norm przez maszyny :

- ocena spełnienia normy      PN-EN ISO 12100:2012

Ocena elementów niebezpiecznych, ocena konstrukcji, ocena zastosowanych środków technicznych, ocena zastosowanych środków informacji dla użytkownika.

- ocena spełnienia normy      PN-EN ISO 13857:2010

Ocena umiejscownienia niebezpiecznych elementów maszyny względem odległości dostępu w oparciu o możliwości antropometryczne człowieka.

Ocena dostępu przez otwory i przegrody

-ocena spełnienia normy      PN-EN ISO 13855:2010

Ocena umiejscowienia wyposażenia ochronnego względem prędkości zbliżania ciała ludzkiego. Pomiar i obliczenie dobiegu, ustalenie prawidłowego umiejscowienia urządzeń ochronnych.

-ocena spełnienia normy      PN-EN 60204-1 :2010

Ocena wyposażenia elektrycznego maszyny. Ocena wymagań EMC w oparciu o praktykę inżynierską.

-ocena spełnienia normy      PN-EN ISO 13849-1:2016

Ocena zastosowanych obwodów bezpieczeństwa maszyny.

Ocena i wyliczenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PERFORMANCE LEVEL.

Ocena kategorii bezpieczeństwa obwodów bezpieczeństwa.

Obliczenie czasu do najbliższej awarii MTTF i awarii niebezpiecznej MTTFd.

Obliczenie pokrycia diagnostycznego DC

Obliczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę PFHd.

Obliczenie ilości cykli po których 10% urządzeń ulegnie uszkodzeniu B10.

Obliczenie ilości cykli rocznych nop

Obliczenie poziomu usterek o wspólnej przyczynie CCF

-ocena spełnienia normy        PN- EN ISO 13850:2012

Dobór kategorii wyłączenia awaryjnego

Ocena jeżeli występuje

-ocena spełnienia normy        PN-EN ISO 4413:2011

Ocena układów hydrauliki

-ocena spełnienia normy        PN-EN ISO 4414:2011

Ocena układów pneumatyki

-ocena spełnienia innych norm, jeżeli wyniknie potrzeba    

                                                                                
2. W trakcie audytu możemy wykonywać pomiary pomocnicze w zależności od wymagań (decydują audytorzy)

3. Ocena ryzyka

 • określenie ograniczeń maszyn
 • identyfikacja zagrożeń
 • oszacowanie ryzyka
 • ewaluacja ryzyka
 • zastosowanie środków ochronnych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych
 • zastosowanie środków ochronnych w zakresie środków technicznych i informacji dla użytkownika
 • walidacja ryzyka

4. Opracowanie projektu  instrukcji obsługi.

       Instrukcja jest projektem w wersji elektronicznej .doc, który może posiadać pewne  

 rozbieżności ze stanem faktycznym. Projekt instrukcji poprawiają specjaliści 

 zamawiającego.

 Na podstawie raportu klient ma pełną świadomość w jakim stopniu maszyna spełnia wymagania prawne w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn.

CEL: Spełnienie wymagań prawnych.

- Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn opublikowanej w Dzienniku Ustaw 2008 nr 199 pozycja 1228

- Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217

- Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220

 PRZEBIEG AUDYTU:

- po wysłaniu zamówienia klient kompletuje wszelką dostępną dokumentację do maszyny, którą posiada. Dokumenty, które posiada w wersji papierowej skanuje do jednego katalogu i udostępnia wraz z dokumentami elektronicznymi zespołowi audytującemu w dniach audytu lub wcześniej wysyła poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez udostępnienie w chmurze danych,

- użytkownik przygotowuje maszynę/maszyny do audytu

1. Umożliwia jej oględziny podczas pracy operatora w trybie normalnej pracy, podczas przezbrajania i w innych dostępnych trybach

2. Zapewnia do dyspozycji zespołu audytowego operatora

3. Umoźliwia wykonanie testów maszyny, w tym uruchomienia, zatrzymania maszyny w różnych sytuacjach, dokonania prób wywołania błędu podczas sterowania maszyną

4. Udostępnia wgląd w szafę sterowniczą maszyny, a w niektórych sytuacjach udostępnia elektryka lub automatyka dla potrzeb zespołu audytującego.

5. Umożliwia przeprowadzenie rozmów na temat bezpieczeństwa maszyny z operatorem maszyny, osobą kierującą pracownikami obsługującą maszynę, pracownikami utrzymania ruchu, specjalistą BHP

6. Udostępnia zespołowi audytującemu protokoły powypadkowe, których wypadki miały związek z audytowanymi maszynami.

7. Zezwala na demontaż obudów i niektórych elementów, oraz zapewnia do tych czynności obsługę.

DOKUMENTACJA: Raport z oceny z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn opublikowanej w Dzienniku Ustaw 2008 nr 199 pozycja 1228.

Raport zawiera informacje w jakim stopniu maszyna/maszyny spełniają wymagania prawne. Raport zawiera informacje w jaki sposób maszyna spełnia wymagania minimalne. W raporcie wskazujemy również niezgodności z wymaganiami prawnymi wraz z propozycjami, które naszym zdaniem w najbardziej korzystny sposób spełnią te wymagania.

Często też wskazujemy kilka sposobów likwidacji niezgodności. Staramy się czasami umieszczać sugestie, które dodatkowo mogą zwiększyć bezpieczeństwo, lub usprawnić działanie maszyn.

Po przesłaniu raportu zapewniamy nieodpłatne konsultacje i pomoc zdalną w realizacji zaleceń, ewentualnie chętnie sami wykonamy wszystkie konieczne modyfikacje po akceptacji osobnej wyceny, harmonogramu i koncepcji projektowej przez klienta.

Projekt deklaracji zgodności WE potwierdzająca spełnienie wymagań zasadniczych, co pozwala na oznaczenie maszyny znakiem CE

Projekt instrukcji dla użytkownika zapewniająca zgodność z postanowieniami przepisów.

WERYFIKACJA POWYKONANIU ZALECEŃ: Jest to usługa dodatkowo płatna i ma następujący przebieg:

1. Przygotowanie i wysłanie przez klienta zdjęć i schematów potwierdzających realizację zaleceń z raportu.

2. Ponowny audyt

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 67 024 56
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
FHU MICHNIEWSKI to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna