Zapewniamy
 • Wysoką jakość usług
 • Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne
 • Profesjonalizm
 • Solidną i kompleksową obsługę
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
Ciekawostki
 • Praktycznie na terenie każdej strefy ekonomicznej w Polsce pracują modernizowane przez nas maszyny.dalej 
 • Oprócz oferowanego zakresu usług zajmujemy się również produkcją oraz sprzedażą inteligentnych liczników energetycznych.dalej 
 • Z chęcią angażujemy się do trudnych zagadnień i wyzwań, których inni nawet się nie podejmują.dalej 

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • OFERTA W ramach współpracy oferujemy: Audyty bezpieczeństwa maszyn, linii produkcyjnych (zespołu maszyn) i urządzeń; Sporządzenie kompletnej dokumentacji pozwalającej na oznakowanie maszyny znakiem CE i wystawienie Deklaracji zgodności WE, w tym: raporty z oceny zgodności ocena ryzyka dla maszyn instrukcje obsługi dla użytkownika instrukcje stanowiskowe schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne Weryfikacja poprawności posiadanej dokumentacji ... dodano: czytano: 2593 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN Dyrektywy Unii Europejskiej (w kontekście urządzeń i maszyn) są aktami prawa Unii Europejskiej, wprowadzonymi do użytku odpowiednimi rozporządzeniami ministra gospodarki. Państwa członkowskie zobligowane są do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. Zakres zastosowania określonych dyrektyw (czyli podleganie danego urządzenia pod dyrektywę) określa się na podstawie ... dodano: czytano: 1892 razy dalej 
 • MODERNIZACJA ORAZ DOSTOSOWANIE FIZYCZNE MASZYN Firma MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY Sp. z o. o. wdraża kompleksowo rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zarówno zasadniczych jak i minimalnych, poprzez wykonywanie modyfikacji maszyn w zakresie zabezpieczeń mechanicznych oraz modernizacji układów sterowania. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa maszyn pozwala na zaoferowanie naszym klientom: ~ Dostosowanie starych maszyn do wymagań minimalnych w zakresie ... dodano: czytano: 1996 razy dalej 
 • ENERGETYKA - Instrukcje energetyczne dla urządzeń energetycznych - inteligentne liczniki energii elektrycznej dodano: czytano: 1361 razy dalej 
 • BADANIA I POMIARY - Pomiary czasu zatrzymania maszyn wg: PN EN ISO 13855 (Pomiary dobiegu) - Pomiary instalacji elektrycznych wg: PN EN 3434 (Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancja izolacji i inne) - Pomiary instalacji odgromowych wg: PN EN 3434 - Pomiary instalacji elektrycznej maszyn wg: PN EN 60204 (Rezystancja izolacji silników i transformatorów, ciągłość przewodów ochronnych PE lub PEN - Pomiary wytrzymałości konstrukcji maszyn - Pomiary nośności ... dodano: czytano: 2066 razy dalej 
 • Pomiary elektryczne Dokonujemy pomiaru napięcia za pomocą detektora napięcia oraz wskaźnika zgodności faz. Próbnik napięcia pozwala zarówno na szybką weryfikację obecności napięcia AC na każdym typie instalacji elektrycznej (gniazdka, przewody, bezpieczniki, tablice rozdzielcze, etc.) poprzez bezpośredni kontakt lub bez kontaktu a także do wykonywania wskazania kolejności faz oraz testu zgodności trójfazowych instalacji, detektor ten potrafi wykazać nawet czy pojedynczy element ... dodano: czytano: 1362 razy dalej 
 • Badania dobiegometryczne - pomiary dobiegu   Pomiar dobiegu – jest to pomiar mający na celu weryfikację czasu reakcji wyposażenia ochronnego zabezpieczającego dostęp do niebezpiecznej strefy maszyny. Pomiar ten należy wykonać w szczególności dla urządzeń bezpieczeństwa generujących sygnał zatrzymania maszyny w przypadku wtargnięcia w chroniony obszar.          PODSTAWA PRAWNA W polskim prawie i normach jest wiele przepisów wskazujących na konieczność ... dodano: czytano: 1503 razy dalej 
 • Pomiar nieszczelności instalacji gazowych Najnowsza ultradźwiękowa technologia detekcji nieszczelności wspomagana kamerą umożliwia łatwą, szybką i efektywną lokalizację wycieków. Nie ma znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji. Możemy wykrywać wycieki sprężonego powietrza, azotu, helu, argonu, tlenu, mieszanek spawalniczych acetylenu, gazu ziemnego (metanu), gazu płynnego (propanu-butanu), freonów, czynników chłodniczych i każdego innego gazu będącego pod ciśnieniem (także pary). Działa ... dodano: czytano: 1238 razy dalej 
 • BEZPIECZEŃSTWO MASZYN - OPRACOWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz punktem 1.7.4. Instrukcja: Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Ponadto, również zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz punktem 1.7.4.2. „Treść instrukcji” - każda instrukcja obsługi musi zawierać ... dodano: czytano: 1183 razy dalej 
 • Badania wytrzymałości regałów   Celem badania jest sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych badanej konstrukcji – m.in. oszacowanie i obliczenie nośności regałów, zbadanie stabilności ze względu na funkcję wysokiego składowania oraz ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz nie stwarza zagrożenia w czasie jego użytkowania. Badania są przeprowadzane zgodnie z zharmonizowanymi normami i przepisami.       PODSTAWA PRAWNA Zgodnie ... dodano: czytano: 2533 razy dalej 
 • BADANIA I POMIARY W ramach współpracy oferujemy szereg pomiarów oraz badań: Pomiary czasu zatrzymania maszyn (badania dobiegometryczne) Pomiary wytrzymałościowe konstrukcji maszyn Badania wytrzymałościowe regałów magazynowych Pomiary i detekcja nieszczelności sieci gazowych za pomocą ultradźwięków Pomiary strat w instalacjach sprężonego powietrza i detekcja nieszczelności Pomiary instalacji elektrycznej - rezystancja izolacji, skuteczność ochrony ... dodano: czytano: 2006 razy dalej 
 • BEZPIECZEŃSTWO MASZYN - DOSTOSOWANIE MASZYN DO WYMOGÓW Firma MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY Sp. z o. o. wdraża kompleksowo rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zarówno zasadniczych jak i minimalnych, poprzez wykonywanie modyfikacji maszyn w zakresie zabezpieczeń mechanicznych oraz modernizacji układów sterowania. Po otrzymaniu szczegółowej dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi niespełnienia wymagań minimalnych bądź zasadniczych kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić dostosowanie fizyczne maszyny, ... dodano: czytano: 1304 razy dalej 
 • Pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej Pomiary termowizyjne przeprowadzamy zarówno dla urządzeń jak i procesów przemysłowych. Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 K (-273,15°C). Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem ... dodano: czytano: 1298 razy dalej 
 • Pomiar pętli zwarcia Skuteczną i najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Metoda ta polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Elementy przewodzące urządzenia są połączone z przewodem ochronnym sieci. W momencie pojawienia się na nich niebezpiecznego ... dodano: czytano: 1460 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH PODSTAWA PRAWNA Wymagania minimalne zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę narzędziową 2009/104/WE. Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania ... dodano: czytano: 2929 razy dalej 
 • Galeria dodano: czytano: 6249 razy dalej 
 • Pomiar rezystancji izolacji Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych. Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim.   W przypadku pomiarów urządzeń przemysłowych oprócz aktualnego ... dodano: czytano: 1374 razy dalej 
 • INSTRUKCJE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wydane przez Ministerstwo Energii w dniu 28 sierpnia 2019 r., wprowadza modyfikacje  dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany  wejdą w życie 26 marca 2020 r. Instrukcje eksploatacyjne dla urządzeń energetycznych są wymagane dla pracodawców w myśl Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ... dodano: czytano: 1392 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN CELEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH PODSTAWA PRAWNA Wymagania zasadnicze zostały zawarte w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2006/42/WE Celem przeprowadzenia oceny zgodności jest ustalenie czy badany obiekt spełnia wymagania dyrektyw nowego podejścia, co jest konieczne do oznaczenia obiektu znakiem CE i wystawieniem deklaracji ... dodano: czytano: 1695 razy dalej 
 • Badania EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC)-zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Oznacza to spełnienie trzech kryteriów: urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń ... dodano: czytano: 1330 razy dalej 
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PODSTAWA PRAWNA Sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy i jest ona podstawą dokumentacji BHP w każdym zakładzie pracy, do tego najchętniej kontrolowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak ocena prawdopodobieństwa pojawienia się wypadków na danym stanowisku pracy, związanymi z nieprawidłowymi warunkami środowiska pracy lub niewłaściwym sposobem wykonywania określonych czynności zawodowych. ... dodano: czytano: 851 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility- EA-fC) - zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Oznacza to spełnienie trzech kryteriów: urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń ... dodano: czytano: 884 razy dalej 
 • Pomiary hałasu Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się: 1) co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia ... dodano: czytano: 1157 razy dalej 
 • OCENA ZGODNOŚCI MASZYN W RAMACH DYREKTYWY ATEX - OCENA ZAGROŻENIA ... PODSTAWA PRAWNA Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa Dyrektywa 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi Polskie przepisy wprowadzające dyrektywę ATEX. W Polsce wytyczne dyrektywy 99/92/WE wprowadzają ... dodano: czytano: 877 razy dalej 
 • OCENA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO DYREKTYWY LVD PODSTAWA PRAWNA - Spełnienie wymagań prawnych                Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Zgodnie z Kodeksem pracy art. 215, art 216, art 217 Zgodnie z Kodeksem karnym art. 220 Zgodnie z DYREKTYWĄ LVD 2014/35/UE, która została sporządzona w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r. a wprowadzona  wchodzi w życie 20 ... dodano: czytano: 928 razy dalej 
 • Pomiary oświetlenia Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, biur, szkół, itp., które mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu ... dodano: czytano: 962 razy dalej 
 • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN   Ze względu na różny poziom wiedzy firm i pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn proponujemy szkolenie w którym Państwo sami dobieracie program szkolenia, który was interesuje. Często pracownicy naszych klientów uczestniczyli wcześniej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa maszyn i niekoniecznie chcą powielać po raz kolejny wiedzę, którą już posiadają, stąd ... dodano: czytano: 1061 razy dalej 

MST sp. z o.o.
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 602489785
e-mail: biuro@m-s-t.pl

 • 20130809_201614
 • 20130809_201550
 • 20130809_201521
 • 20130809_201446
 • 20130809_201418
M-S-T to firma specjalizująca się w branży doradczej, projektowej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna